Podpora spremembi delovnopravne zakonodaje

V preteklosti so bili naši člani in članice, kot tudi sindikalni zaupniki s strani njihovih delodajalcev pogosto deležni zlorab delovnopravne zakonodaje v obliki pisnega opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov, saj le to ne uživa samostojnega pravnega varstva, kar omogoča hude zlorabe tega delovnopravnega instituta s strani delodajalcev, kot močnejše stranke v delovnem razmerju in po našem mnenju močno posega v človekove pravice in temeljne svoboščine delavcev. Po ustaljeni sodni praksi delovnih sodišč pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne uživa samostojnega pravnega varstva, ker ga Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ne predvideva in ne dopušča, saj naj bi bilo to opozorilo le prvi korak v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Če do odpovedi kasneje pride, ima opozorilo  konkretne posledice, sicer pa samo po sebi naj ne bi spreminjalo delovnopravnega statusa delavca. Sodišča posledično na podlagi ugovorov delavca preizkušajo utemeljenost očitka o kršitvah v pisnem opozorilu pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov šele v morebitnem postopku izpodbijanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podane na tej podlagi. Pisno opozorilo bi moralo v praksi, upoštevaje odvisnost položaja delavca, ki izhaja iz definicije delovnega razmerja (4. člen ZDR-1) predstavljati zgolj preventivno ravnanje delodajalca, da se lahko delavec izogne utemeljenim krivdnim odpovednim razlogom in delavec iz tega naslova ne bi smel trpeti nobenih posledic (ZDR-1 ne opredeljuje nobenih drugih in nobenih samostojnih pravnih posledic) v kolikor ne pride na tej podlagi do odpovedi delovnega razmerja v določenem časovnem obdobju. Opozorilo samo po sebi torej ne pomeni posega v pravice delavca in vsebinsko ni obtožba, zoper katero bi bilo potrebno sodno varstvo. Kot že opisano zgoraj, delavec po prejemu pisnega opozorila nima pravice do samostojnega sodnega varstva, ker kot edino možno pravno relevantno negativno pravno posledico morebitnega neutemeljenega pisnega opozorila pred redno odpovedjo po 85. členu ZDR-1 šteje zgolj morebitno neutemeljeno odpoved pogodbe o zaposlitvi, zato naj bi bilo mogoče morebitno kršitev učinkovito sanirati v postopku sodnega izpodbijanja te odpovedi.

v Obalni sindikalni organizaciji – KS 90 že dalj časa opozarjamo na neustrezno ureditev delovnopravne zakonodaje iz naslova pisnega opozorila pred redno odpovedjo iz krivdnih razlogov in zato podpiramo predlog Sindikata policistov Slovenije.

Damjan VOLF, l.r.

Generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90

Koper, 24. 10. 2021