Obalna sindikalna organizacija – KS 90

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 (OSO – KS 90) je bila ustanovljena 3. aprila 1990 in je samostojna, nestrankarska, demokratična in interesna organizacija, ki jo sestavljajo člani sindikata, organizirani v sindikatih podjetij, zavodov, v sindikatih dejavnosti, v poklicnih sindikatih in drugih organizacijskih oblikah, ki se lahko povezujejo v sindikate dejavnosti KS 90 Slovenije. Obalna sindikalna organizacija – KS 90 je soustanoviteljica in članica KS 90 Slovenije ter pomemben del slovenskega sindikalnega gibanja.

V Obalno sindikalno organizacijo – KS 90 so včlanjeni sindikati tako javnega kot tudi realnega sektorja, katerih predsedniki sestavljajo Svet Obalne sindikalne organizacije – KS 90, ki je skupen organ odločanja. Organi Obalne sindikalne organizacije – KS 90 so še Kongres, Generalni sekretar, Nadzorni odbor.
V svojem programu dela je Obalna sindikalna organizacija – KS 90 usmerjena k splošnim sindikalnim ciljem, ki jih uresničujejo vsi njeni člani, ne glede na dejavnost, v katero so povezani.

Obalna sindikalna organizacija – KS 90 je organizirana tako, da deluje neodvisno od državnih organov, delodajalcev, političnih strank, združenj in drugih organizacij.

Člani OSO – KS 90 skupno delujejo z namenom:

  • izboljšanja ekonomskega in socialnega položaja članstva v skladu z mednarodnimi konvencijami in Ustavo Republike Slovenije (RS)
  • varstva in zaščite svojih pravic in interesov z vsemi oblikami aktivnosti, vključno s stavko
  • učinkovitejšega doseganja zastavljenih ciljev s skupnimi strokovnimi interesnimi, pravnimi in upravnimi službami/sektorji
  • uveljavljanja pravice do soodločanja o temeljnih ekonomskih in socialnih vprašanjih
  • zavzemanja za razvijanje solidarnosti v družbi, socialnega partnerstva in socialnega dialoga na vseh ravneh
  • podpiranja vsestranskega razvoja in demokratizacijo gospodarstva, države in družbe, kjer mora biti delavec na prvem mestu
  • strokovnega izobraževanja in usposabljanja
  • zavzemanja za uresničevanje enakopravnosti žensk in moških na vseh področjih
  • sodelovanja z drugimi sindikati
  • drugih skupnih interesov, opredeljenih v letnih programih in kongresnih smernicah

Matična številka: 5146348000
Davčna številka: 41378156
e-pošta: info@sindikat-osoks90.si
tel.: 05 / 612 40 00
Trg Brolo 2, 6000 Koper

Damjan VOLF, generalni sekretar

damjan.volf@sindikat-osoks90.si

tel.: 05/612-40-12 | gsm: 041-615-765

Ana JAKOPIČ, izvršna sekretarka

ana.jakopic@sindikat-osoks90.si

gsm: 069-980-890

Mitja VUKOVIĆ, pravnik

mitja.vukovic@sindikat-osoks90.si

tel. : 05/612-40-15 | gsm: 040-806-533